Diretoria 2021

Presidente: Pedro José Lottermann
Vice-Presidente: Iara Thaís Wermuth

Secretária: Cleide Veit Royer
Vice-Secretária: Márcia Maria Werle

Tesoureiro: Thiago Backes
Vice-Tesoureiro: Tiago Lauxen

Conselho Fiscal Efetivo: Silvane Schwertz Träsel, Jenifer Royer Thiel, Sirlei Wirth Egewarth

Conselho Fiscal Suplemente: Clades Rohr, Mariane Kuhn Brixius, Cornélio Kipper